Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii presupune ca esti de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Politica de cookies

Accept

1. CINE SUNTEM NOI?

Platforma www.ilifruct.ro aparține firmei Ilisan Paula I.I., persoană juridică română, cu sediul în Toplița, Str.Vânătorilor nr. 9A, Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F19/617/2015 , având CUI 34971024, societate ce are calitatea de operator de date cu caracter personal.


2.1 DEFINITII

În înțelesul prezentei politici următorii termeni au semnificațiile:

i. Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

ii. Persoană vizată: orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate în desfășurarea activității operatorului și ale persoanei împuternicite/angajaților/mandatarilor acestuia (utilizatorii platformei www.ilifruct.ro);

iii. Operator: calitatea de operator o are S.C. Ilifruct I.I, aceasta stabilind scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

iv. Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

v. Consimțământ: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;


2.2 DEFINITII

vi. Încălcarea securității datelor cu caracter personal: o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod decât cel stabilit de operator sau la accesul neautorizat la acestea;

vii. Date speciale cu caracter personal: prin date speciale înțelegem, în temeiul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, dezvăluirea originii rasiale sau etnice, opiniei politice, confesiunii religioase sau convingerilor filosofice, apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;

viii. Destinatar: persona fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.


3.1 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE PLATFORMA WWW.ilifruct.RO?

Scopul principal al prelucrării îl reprezintă crearea și administrarea conturilor de către clienți, prelucrarea comenzilor, validarea, facturarea produselor și livrarea acestora.

Totodată, datele pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

- Soluționarea oricăror probleme de orice natură referitoare la un cont sau o comandă, la bunurile achiziționate;

- Returnarea produselor în cazurile expres prevăzute;

- Asigurarea serviciilor de suport la solicitarea persoanelor vizate cu privire la bunurile comercializate de operator sau cu privire la alte aspecte.

Pentru plasarea comenzilor sunt necesare anumite date fără de care nu poate fi cumpărat și livrat produsul.

Dacă persoana vizată optează să devină distribuitor ilifruct, scopul prelucrării îl reprezintă încheierea și executarea contractului încheiat între compania noastră și acesta.


Totodată, dacă utilizatorul își dă consimțământul, prelucrarea se poate realiza în vederea promovării produselor comercializate de către operator.

A. Pentru crearea contului, plasarea comenzilor online și livrarea produselor sunt solicitate următoarele date:

- Numele și prenumele;

- Adresă de e-mail;

- Număr de telefon;

- Adresă de livrare.


B. Pentru încheierea contractelor între distribuitorii ilifruct și operator sunt solicitate următoarele date:

- Numele și prenumele;

- Adresă de e-mail;

- Număr de telefon;

- Adresă;

- Cont bancar.


3.2 CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE PLATFORMA www.ilifruct.ro?

Anumite date privind comportamentul utilizatorului pe site, cum ar fi IP-ul, dar și preferințele acestuia, sunt prelucrate prin intermediul cookies de sesiune care asigură funcționarea normală a site-ului.

Mai multe detalii cu privire la cookies, cât și la modalitatea de blocare a funcționării lor sunt furnizate la secțiunea Politica cookies ce se găsește pe platforma noastră.

Platforma este destinată utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani, așadar nu vor fi colectate datele minorilor, iar prin plasarea comenzii declarați că îndepliniți această condiție.

În situația în care, ulterior înregistrării, se constată faptul că un utilizator cu vârsta sub 16 ani a plasat o comandă, aceasta nu va fi livrată fără acordul titularului răspunderii părintești.


4. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR DVS.:

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2016/679, prelucrarea este legală atunci când este necesară pentru executarea unui contract sau pentru demersurile necesare încheierii contractului.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor platformei, crearea unui cont și plasarea comenzii, între operator și dvs., în calitate de persoană vizată, se încheie un contract de vânzare cumpărare, iar acesta nu poate fi valabil încheiat și executat fără furnizarea datelor anterior menționate.

În cazul în care prelucrarea are loc în scopul încheierii și executării contractelor dintre distribuitorii ilifruct și operator, textul legal mai sus enunțat se aplică în mod corespunzător.

Pentru comunicările de marketing vom solicita consimțământul persoanei vizate, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679.


5. ÎN CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA ÎN MATERIA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ILIFRUCT I.I., ÎN CALITATE DE OPERATOR, ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

i. Să garanteze protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate;

ii. Să respecte drepturile persoanelor vizate și să răspundă solicitărilor acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

iii. Să stabilească scopurile prelucrării și să le actualizeze ori de câte ori este nevoie;

iv. Să supravegheze și să coordoneze prelucrarea de către persoanele împuternicite/ angajați/ mandatari astfel încât să se efectueze cu respectarea dispozițiilor legale în materie;

v. Să asigure toate resursele și mijloacele de protecție a datelor cu caracter personal;

vi. Să revizuiască ori de câte ori este necesar măsurile tehnice și organizatorice pentru a garanta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

vii. Să sancționeze orice încălcare a prezentului regulament;

viii. Să notifice autoritatea de supraveghere atunci când securitatea datelor este încălcată;

ix. Să păstreze confidențialitatea datelor și să nu permită persoanelor neautorizate de operator să aibă acces la aceste date;

x. Să prelucreze datele astfel încât să fie asigurată o protecție maximă a acestora și numai în scopurile și modalitățile stabilite.


6.1 CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DVS.?

A. Durata prelucrării:

Datele oferite prin înregistrare vor fi stocate pe serverele noastre pe perioada menținerii contului dvs. activ.

Cu privire la datele stocate prin cookies, politica de prelucrare a acestora diferă în funcție de serviciile ce se folosesc prin intermediul cookies.

Pe site-ul nostru sunt utilizate doar cookies de sesiune.


B. Operațiuni de prelucrare:

Datele vor fi prelucrate, de cele mai multe ori, în mod manual, de reprezentanții/angajații/împuterniciții/mandatarii operatorului pentru primirea comenzilor, facturarea produselor și livrarea lor.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și păstrate în modalitatea stabilită de către operator, prin instituirea unor măsuri tehnice și organizatorice ce asigură securitatea acestora.

Nicio persoană neautorizată de către operator nu va avea acces la date în niciun mod.

Pentru derularea contractelor între distribuitorii ilifruct și operator, datele vor fi folosite în vederea executării obligațiilor asumate, efectuării plăților și ținerea evidențelor contabile.

Comunicările de marketing vor fi transmise în mod automat, fără a fi prestabilită frecvența acestora.


6.2 CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DVS.?

C. Destinatarii datelor dvs.:

Datele dvs. vor fi/pot fi divulgate unor destinatari precum:

- Angajații operatorului/împuterniciții/mandatarii acestuia pentru realizarea scopurilor prevăzute la Capitolul 3;

- Furnizorii de servicii (servicii de stocare, servicii de mentenanță, analiză și marketing etc.);

- Autoritățile statului, în temeiul unei obligații legale stabilite în sarcina operatorului;

- Avocați, notari, instituții publice în vederea exercitării și realizării drepturilor operatorului.


D. Ștergerea datelor cu caracter personal:

Datele stocate cu privire la o persoană vizată vor fi șterse prin ștergerea contului de către acesta.

Cu toate acestea, datele impuse a fi prelucrate de dispozițiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind evidențele financiar – contabile și arhivare vor fi prelucrate pe perioada impusă de lege.

7.1 DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE:

i. Cererile de informare:

Persoanele vizate au dreptul de a solicita informații în legătură cu datele ce sunt prelucrate de către operator și acțiunile întreprinse în legătură cu acestea.

ii. Cererile de acces la date:

În cazul în care se prelucrează date cu privire la persoana vizată, iar aceasta cere accesul la datele cu caracter personal, se va confirma prelucrarea și vor fi furnizate acesteia datele ce sunt prelucrate în copie, precum și informarea cu privire la:

1. Scopurile prelucrării;

2. Categoriile de date cu caracter personal vizate;

3. Perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau criteriile pentru stabilirea acestei perioade;

4. Dreptul persoanei vizate de a cere rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării;

5. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. Sursa datelor cu caracter personal, atunci când acestea nu au fost colectate de la persoana vizată.

Copia va fi comunicată în formatul stabilit de către operator și va fi comunicată prin mijloace electronice sau, când persoana vizată nu a furnizat informațiile necesare/sau solicită în mod expres o altă metodă a comunicării, aceasta va fi expediată prin poștă, cu confirmare de primire.

iii. Cererile privind rectificarea datelor:

Atunci când datele sunt inexacte sau incomplete, iar persoana vizată solicită rectificarea acestora, se va proceda la modificarea lor, astfel cum a fost solicitată de către persoana vizată.

Solicitarea de rectificare a datelor cu caracter personal va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele, atunci când este posibil.


7.2 DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE:

iv. Cererile privind ștergerea datelor:

La solicitarea persoanei vizate, datele sale cu caracter personal vor fi șterse definitiv din evidențele/registrele/arhiva operatorului, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau prelucrarea lor este impusă de anumite dispoziții legale.

În cazul în care datele acesteia au fost făcute publice se vor lua măsuri pentru a informa operatorii care prelucrează datele că persoana vizată a solicitat ștergerea acestora.

În măsura în care este posibil, orice link-uri, copii sau reproduceri ale acestor date vor fi șterse/se va solicita ștergerea lor.

Solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele, atunci când este posibil.

v. Solicitarea restricționării prelucrării:

Atunci când persoana vizată solicită restricționarea prelucrării, datele vor fi doar stocate până la soluționarea solicitării, cu excepția cazului în care datele sunt necesare constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau prelucrarea este impusă de anumite dispoziții legale.

Solicitarea privind restricționarea datelor cu caracter personal va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, atunci când este posibil.


7.3 DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE:

vi. Portabilitatea datelor:

Dacă se solicită de către persoana vizată portarea datelor pe care le-a furnizat operatorului, acesteia îi vor fi comunicate datele ei în formatul stabilit de către operator și vor fi comunicate prin mijloace electronice sau, când persoana vizată nu a furnizat informațiile necesare/sau solicită în mod expres o altă metodă a comunicării, acestea vor fi expediate prin poștă, cu confirmare de primire.

Atunci când persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal direct către un alt operator, comunicarea va fi făcută acestuia din urmă, în temeiul informațiilor oferite de către persoana vizată.

vii. Opoziția cu privire la prelucrare și cu privire la un proces decizional individual automat, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana vizată se poate opune prelucrării în oricare scop a datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri.

În acest caz datele sale nu vor mai fi prelucrate cu privire la scopurile asupra cărora și-a manifestat opoziția, cu excepția cazului în care datele sunt necesare constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau prelucrarea este impusă de anumite dispoziții legale.

viii. Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Atunci când persoana vizată consideră că i-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta are dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


8. MODIFICAREA DECLARAȚIEI DE CONFIDENȚIALITATE:

Prezenta declarație poate fi modificată ori de câte ori este necesar.

În această privință, operatorul va informa utilizatorii imediat ce vor fi publicate modificările pe platformă.


9. REFERINȚE ALE ALTOR PAGINI DE INTERNET:

Vă informăm că pe platforma noastră pot fi inserate trimiteri către pagini de internet sau aplicații ce nu aparțin societății noastre. Așadar, prin accesarea acestor pagini vă asumați că fiecare dintre acestea are politica proprie de confidențialitate, pe care vă recomandăm să o consultați înainte de a vă furniza datele personale.

În cazul în care aveți nelămuriri în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră, precum și cereri în temeiul drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, vă puteți adresa operatorului la adresa de e-mail:office@ilifruct.ro